Contact us
MENU

61

Turbines installed and connected to the grid

152m

Height of wind turbines

Dec 2017

construction completed

161 300

homes powered
Wind Turbine Facts
FAQs

VERSOEK OM VOORSTELLE: leerder-en bestuurlisensie program

Ondersteuningsprojek vir leerders- en bestuurslisensie 

Khobab- en Loeriesfontein-windplase nooi belangstellende, geskikte, ervare en gekwalifiseerde diensverskaffers uit om deel te neem aan ‘n versoek om voorstelproses (RFP) om die benadering en metodologie van die leerder- en bestuurslisensie program (gemeenskapsgedrewe programe vir die Loeriesfontein-gemeenskap te implementeer. 

Daar sal van die suksesvolle tenderaar verwag word om ‘n ooreenkoms met die projek maatskappye aan te gaan. Die suksesvolle tenderaar sal verantwoordelik wees vir die voltooiing van die vereiste sleutelprestasie-aanwysers en -impakte soos uiteengesit in hul voorstel. 

Vereistes / beskrywing van werk: 

Die pligte en verpligtinge van die Diensverskaffer word hieronder uiteengesit: 

 1. Die aanbied van leerder- en rybestuurs lisensie klasse (10 leerling lisensie deelnemers en 21 bestuur lisensie deelnemers). 
 2. Om deelnemers na die naaste oogkundige te vervoer sodat hulle hul oogtoetsvorms kan bekom. 
 3. Die verskaffing van ‘n voertuig vir deelnemers om te leer bestuur (Kode C). 
 4. Reël en skeduleer bestuurstoetse vir deelnemers. 
 5. Reël en skeduleer leerling lisensie toetse vir deelnemers. 
 6. Die verskaffing van bykomende ondersteuning en onderrig aan deelnemers wat sukkel met die teoretiese komponent van die leerling lisensie toets. 
 7. Die byhou van rekords van bywoning en vordering vir elke deelnemer. 
 8. Om te verseker dat alle voertuie wat vir opleiding gebruik word, padwaardig is en aan veiligheidstandaarde voldoen. 
 9. Fasilitering van gereelde terugvoersessies met deelnemers om enige bekommernisse aan te spreek en aanmoediging te gee. 
 10. Koördinering met plaaslike verkeersowerhede om die gladde uitvoering van die projek te verseker. 
 11. Voorsien asseblief n projek plan of implementeringsplan. 
 12. Sakeplan: ‘n Omvattende plan waarin u onderneming se strategie, dienste, teikenmark en finansies uiteengesit word. 
 13. Voorsien asseblief aan die projek maatskappye die bewyse van alle deelnemers se afsprake. 
 14. Na afhandeling van die program word n verslag verwys insluitend met alle sertifikaarte, foto’s en bywonings registers.

Verpligte dokumente wat as deel van die voorlegging vereis word, sluit in: 

 • ‘n Geldige BBBEEE-sertifikaat of beëdigde verklaring. 
 • ‘N Geldige belastingklaringsertifikaat (SARS_TCS / TCC). 
 • Maatskappy registrasie dokumente (CIPC / NPO). 
 • NPO-sertifikaat. 
 • Memorandum van Vereniging. 
 • Artikels van Vereniging. 
 • Bewys van die NPO-direktoraat in goeie status. 
 • Bevestigde brief van die erkenning van die bank/Bankstaat. 
 • ‘N Maatskappyprofiel wat vorige ervaring en vermoë toon om hierdie dienste te lewer. 
 • Sakeplan: ‘n Omvattende plan waarin u onderneming se strategie, dienste, teikenmark en finansies uiteengesit word. 
 • Drie (3) naspeurbare verwysings waar soortgelyke dienste gelewer is. 
 • Spesifieke vaardighede en kapasiteit van die personeel om in diens geneem te word in die uitvoering van die kontrak (insluitend hul vaardighede/kurrikula vitae). 
 • Projekvoorstel met begroting. 

Vir elke direkteur/lid word die volgende vereis: 

 • Gewaarmerkte afskrif van ID: Suid-Afrikaanse ID of geldige paspoort (indien ‘n buitelandse burger). 
 • Omvattende Curriculum Vitae (CV): Gedetailleerde CV van elke direkteur/lid. 
 • Die suksesvolle bieër sal bewys van registrasie by die Departement van Vervoer as geakkrediteerde diensverskaffer moet lewer. 

Ons sal dit waardeer om jou voorstel voor of voor die sluiting van besigheid op 30 Mei 2024 per e-pos aan Pamela.Matyeka@mainstreamrp.com te ontvang. 

Let daarop dat die maatskappy die reg voorbehou om hierdie aansoek te eniger tyd vir projekvoorstelle te kanselleer. 

Die evaluering van die aansoek om projekvoorstelle sal soos volg beoordeel word: 

 • 70% prys 
 • 15% funksionaliteit en / of ervaring 
 • 10% ligging van die diensverskaffer 

Sluitingsdatum: 30 Mei 2024, @ 17:00 

Vir enige navrae, kontak Pamela Matyeka (083 886 9197)