Contact us
MENU

61

Turbines installed and connected to the grid

152m

Height of wind turbines

Dec 2017

construction completed

161 300

homes powered
Wind Turbine Facts
FAQs

RFQ -Ondersteuningsprojek vir Vlak 1 & 2 Brandbestrydings opleidingsdienste

 Khobab en Loeriesfontein Wind Farms is op soek na ‘n gekwalifiseerde diensverskaffer om omvattende Vlak 1 & 2 Brandbestrydings opleiding aan ‘n groep van 18 gemeenskapslede in Loeriesfontein te lewer. Hierdie opleiding het ten doel om deelnemers toe te rus met die vaardighede en kennis om brande te voorkom, te beheer en te blus, asook om effektief op brandnoodgevalle te reageer. 

Daar sal van die suksesvolle tenderaar verwag word om ‘n ooreenkoms met die projek maatskappye aan te gaan. Die suksesvolle tenderaar sal verantwoordelik wees vir die voltooiing van die vereiste sleutelprestasie-aanwysers en -impakte soos uiteengesit in hul voorstel. 

Agtergrond: 

Ons is daartoe verbind om die veiligheid en paraatheid van die Loeriesfontein-gemeenskap te ondersteun. Deur Brandbestrydingsopleiding te verskaf, poog ons om gemeenskapslede te bemagtig om hulself, hul eiendomme en die omgewing teen die risiko’s van brand te beskerm. 

Vereistes / beskrywing van werk: 

Die pligte en verpligtinge van die Diensverskaffer word hieronder uiteengesit: 

 1. Behoeftebepaling: (Opsioneel) Indien nodig, doen ‘n kort assessering om die bestaande brandveiligheidskennis binne die gemeenskapsgroep te meet. 
 2. Kurrikulumontwikkeling: Ontwerp ‘n omvattende opleidingskurrikulum wat in lyn is met relevante brandveiligheidstandaarde en beide Vlak 1- en Vlak 2-bevoegdhede dek, insluitend: 
 3. Vuur teorie en gedrag 
 4. Brand voorkoming en veiligheids praktyke 
 5. Brandgevaar identifikasie en risikobepaling 
 6. Gebruik van brandblussers en ander brandbestrydingstoerusting 
 7. Brandbestrydings tegnieke en -strategieë 
 8. Prosedures vir ontruiming van noodgevalle 
 9. Noodhulp vir brandwonde en rook inaseming 
 10. Opleidingsaflewering: Lewering van innemende en interaktiewe opleidingsessies (persoonlik) op ‘n geskikte plek binne die Loeriesfontein-gemeenskap, met beide teoretiese en praktiese komponente. 
 11. Sertifisering: Deelnemers voorsien van amptelike vlak 1- en vlak 2-brandbestryding sertifikaarte na suksesvolle voltooiing van die opleidingsprogram. 
 12. Opknappingsopleiding: (Opsioneel) Bied opknappingskursusse aan om te verseker dat deelnemers hul brandbestrydingsvaardighede en kennis oor tyd behou.
 13. Die onderstaande groepe sal deel uitmaak van die brand bestrydings opleidings program: sokker spanne, netbal span, skole en die creche.
 14. Voorsien asseblief n projek plan of implementeringsplan.
 15. Sakeplan: ‘n Omvattende plan waarin u onderneming se strategie, dienste, teikenmark en finansies uiteengesit word.
 16. Na afhandeling van die program word n verslag verwys insluitend met alle sertifikaarte, foto’s en bywonings registers.

Keurings kriteria: 

 • Ervaring en kundigheid: Gedemonstreerde ervaring in die lewering van Brandbestrydingsopleiding, veral Vlak 1 en 2, aan gemeenskapsgroepe of soortgelyke gehore. 
 • Kwaliteit van voorgestelde opleidingsprogram: Die omvattendheid, relevansie en nakoming van relevante brandveiligheidstandaarde van die voorgestelde kurrikulum en afleweringsmetodes. 
 • •Instrukteurkwalifikasies: Die kwalifikasies, ervaring en vermoë om betrokke te raak en effektief te kommunikeer met gemeenskapslede van die instrukteurs wat die program gaan lewer. 
 • Sertifisering: Die erkenning en akkreditasie van die Brandbestrydingsertifisering verskaf. 
 • Koste-effektiwiteit: Die algehele waarde vir geld wat deur die voorstel aangebied word. 
 • Verwysings: Die kwaliteit en relevansie van die verwysings wat verskaf word, veral van gemeenskapsgebaseerde organisasies. 
 • Veiligheid: Die klem op veiligheidsprotokolle en prosedures gedurende die opleidingsprogram. 
 • Opknappingsopleiding: (Opsioneel) Die beskikbaarheid en kwaliteit van opknappingskursusse wat aangebied word. 

Verpligte dokumente wat as deel van die voorlegging vereis word, sluit in: 

  • ‘n Geldige BBBEEE-sertifikaat of beëdigde verklaring. 
  • ‘N Geldige belastingklaringsertifikaat (SARS_TCS / TCC). 
  • Maatskappy registrasie dokumente (CIPC / NPO). 
  • NPO-sertifikaat. 
  • Maatskappyoorsig: ‘n Kort beskrywing van jou maatskappy, insluitend ondervinding in die lewering van Noodhulpopleiding aan gemeenskapsgroepe. 
  • Voorgestelde opleidingsprogram: ‘n Gedetailleerde uiteensetting van u voorgestelde opleidingsprogram, insluitend die kurrikulum, afleweringsmetodes, tydlyn en klasgrootte. 
  • Instrukteurkwalifikasies: Inligting oor die kwalifikasies en ervaring van die instrukteurs wat betrokke sal wees. 
  • Sertifisering: Besonderhede oor die tipe noodhulpsertifisering wat aan deelnemers verskaf sal word. 
  • Memorandum van Vereniging. 
  • Artikels van Vereniging. 
  • Bewys van die NPO-direktoraat in goeie status. 
  • Bevestigde brief van die erkenning van die Bank/Bankstaat. 
  • ‘N Maatskappyprofiel wat vorige ervaring en vermoë toon om hierdie dienste te lewer. 
  • Drie (3) naspeurbare verwysings waar soortgelyke dienste gelewer is. 
  • Spesifieke vaardighede en kapasiteit van die personeel om in diens geneem te word in die uitvoering van die kontrak (insluitend hul vaardighede/kurrikula vitae). 
  • Pryse:’n Gedetailleerde uiteensetting van u prysstruktuur, insluitend koste vir opleidingsmateriaal, sertifisering en enige opsionele opknappingskursusse.

Vir elke direkteur/lid word die volgende vereis: 

 • Gewaarmerkte afskrif van ID: Suid-Afrikaanse ID of geldige paspoort (indien ‘n buitelandse burger). 
 • Omvattende Curriculum Vitae (CV): Gedetailleerde CV van elke direkteur/lid. 

Ons sal dit waardeer om jou voorstel voor of voor die sluiting van besigheid op 03 Julie 2024 per e-pos aan mushai.louw@mainstreamrp.com te ontvang. 

Let daarop dat die maatskappy die reg voorbehou om hierdie aansoek te enige tyd vir projek voorstelle te kanselleer. 

Die evaluering van die aansoek om projekvoorstelle sal soos volg beoordeel word: 

 • 70% prys 
 • 15% funksionaliteit en / of ervaring 
 • 10% ligging van die diensverskaffer 

Sluitingsdatum: 03 Julie 2024, @ 17:00 

Vir enige navrae, kontak Mushai Louw (083 795 0279)