Contact us
MENU

61

Turbines installed and connected to the grid

152m

Height of wind turbines

Dec 2017

construction completed

161 300

homes powered
Wind Turbine Facts
FAQs

RFQ -Ondersteuningsprojek vir Opleidingsdienste vir sport afrigting

 Khobab- en Loeriesfontein-windplase nooi belangstellende, geskikte, ervare en gekwalifiseerde diensverskaffers uit om deel te neem aan ‘n versoek om voorstelproses (RFP) om die benadering en metodologie van die opleidingsdienste vir sport afrigting (gemeenskapsgedrewe programme vir die Loeriesfontein-gemeenskap te implementeeer. 

Daar sal van die suksesvolle tenderaar verwag word om ‘n ooreenkoms met die projek maatskappye aan te gaan. Die suksesvolle tenderaar sal verantwoordelik wees vir die voltooiing van die vereiste sleutelprestasie-aanwysers en -impakte soos uiteengesit in hul voorstel. 

Agtergrond: 

Loeriesfontein spog met ‘n lewendige sportgemeenskap met die volgende spanne: 

 • 5 Sokkerspanne 
 • 2 Rugbyspanne 
 • 1 Netbal span 

Vereistes / beskrywing van werk: 

 • Behoeftebepaling: Doen ‘n deeglike assessering van die huidige afrigtingspraktyke, identifiseer areas vir verbetering en pas die opleidingsprogram daarvolgens aan. 
 • Kurrikulum-ontwikkeling: Ontwerp van ‘n omvattende opleidingskurrikulum wat die volgende dek: 
 • Die pligte en verpligtinge van die Diensverskaffer word hieronder uiteengesit: 
 • Sport spesifieke afrigtingstegnieke en -taktiek 
 • Beginsels vir atleet-ontwikkeling 
 • Sport sielkunde 
 • Voorkoming en bestuur van beserings 
 • Effektiewe kommunikasie en leierskap 
 • Etiese afrigtingspraktyke 
 • Opleidingsaflewering: Lewer innemende en interaktiewe opleidingsessies (persoonlik of virtueel) aan die afrigtingspersoneel van al 3 spanne. 
 • Deurlopende ondersteuning: Deurlopende mentorskap en ondersteuning aan die afrigters na die aanvanklike opleidingstydperk. 
 • Evaluering: Implementering van ‘n stelsel om die doeltreffendheid van die oefenprogram te evalueer en die impak daarvan op afrigtingspraktyke en atleetprestasie te meet. 
 • Maatskappyoorsig: ‘n Kort beskrywing van u onderneming, insluitend ervaring in opleiding in sportafrigting. 
 • Kwalifikasies: Inligting oor die kwalifikasies en ervaring van die opleiers wat betrokke sal wees.
 • Bykomende waardetoevoegingsdienste: (opsioneel) Enige bykomende dienste wat u aanbied wat die oefenprogram kan verbeter (byvoorbeeld spanbouwerkswinkels, atleetassesserings).
 • Fasilitering van gereelde terugvoersessies met deelnemers om enige bekommernisse aan te spreek en aanmoediging te gee. 
 • Voorsien asseblief n projek plan of implementeringsplan.

Verpligte dokumente wat as deel van die voorlegging vereis word, sluit in: 

 • ‘n Geldige BBBEEE-sertifikaat of beëdigde verklaring. 
 • ‘N Geldige belastingklaringsertifikaat (SARS_TCS / TCC). 
 • Maatskappy registrasie dokumente (CIPC / NPO). 
 • NPO-sertifikaat. 
 • Afrigtings lisensie. 
 • Akkrediteerde SAFA D Lisensie Sport Afrigting Sertikaart. 
 • Memorandum van Vereniging. 
 • Artikels van Vereniging. 
 • Bewys van die NPO-direktoraat in goeie status. 
 • Bevestigde brief van die erkenning van die bank/Bankstaat. 
 • ‘N Maatskappyprofiel wat vorige ervaring en vermoë toon om hierdie dienste te lewer. 
 • Sakeplan: ‘n Omvattende plan waarin u onderneming se strategie, dienste, teikenmark en finansies uiteengesit word. 
 • Drie (3) naspeurbare verwysings waar soortgelyke dienste gelewer is. 
 • Spesifieke vaardighede en kapasiteit van die personeel om in diens geneem te word in die uitvoering van die kontrak (insluitend hul vaardighede/kurrikula vitae). 
 • Projekvoorstel met begroting. 

Keuringskriteria 

 • Ervaring en kundigheid: Gedemonstreerde ervaring in die lewering van sportafrigtingsopleiding aan diverse spanne en sport. 
 • Kwaliteit van voorgestelde opleidingsprogram: Die omvattendheid, relevansie en innoverende aard van die voorgestelde kurrikulum en afleweringsmetodes. 
 • Kwalifikasies van opleiers: Die kwalifikasies, ervaring en passie van die opleiers wat die program gaan lewer. 
 • Koste-effektiwiteit: Die algehele waarde vir geld wat deur die voorstel aangebied word. 
 • Begrip van plaaslike behoeftes: Die mate waarin die voorstel ‘n begrip toon van die unieke behoeftes en uitdagings van die Loeriesfontein-sportgemeenskap. 
 • Bykomende waardetoevoegingsdienste: (Opsioneel) Die potensiële impak en waarde van enige bykomende dienste wat aangebied word. 

Vir elke direkteur/lid word die volgende vereis: 

 • Gewaarmerkte afskrif van ID: Suid-Afrikaanse ID of geldige paspoort (indien ‘n buitelandse burger). 
 • Omvattende Curriculum Vitae (CV): Gedetailleerde CV van elke direkteur/lid. 

Ons sal dit waardeer om jou voorstel voor of voor die sluiting van besigheid op 03 Julie 2024 per e-pos aan mushai.louw@mainstreamrp.com te ontvang. 

 

Let daarop dat die maatskappy die reg voorbehou om hierdie aansoek te eniger tyd vir projekvoorstelle te kanselleer. 

Die evaluering van die aansoek om projekvoorstelle sal soos volg beoordeel word: 

 • 70% prys 
 • 15% funksionaliteit en / of ervaring 
 • 10% ligging van die diensverskaffer 

Sluitingsdatum: 03 Julie 2024, @ 17:00 

Vir enige navrae, kontak Mushai Louw (083 795 0279)