Contact us
MENU

61

Turbines installed and connected to the grid

152m

Height of wind turbines

Dec 2017

construction completed

161 300

homes powered
Wind Turbine Facts
FAQs

RFP -Ondersteuningsprojek vir Basiese Sweis Opleidingsdienste

 Khobab en Loeriesfontein Wind Farms is op soek na ‘n gekwalifiseerde diensverskaffer om omvattende Basiese Sweis Opleidingsdienste aan ‘n groep van 10 gemeenskapslede in Loeriesfontein te lewer. Hierdie opleiding het ten doel om deelnemers toe te rus met die nodige vaardighede en kennis om effektief op mediese noodgevalle te reageer en aanvanklike sorg te verskaf totdat professionele mediese hulp opdaag. 

Daar sal van die suksesvolle tenderaar verwag word om ‘n ooreenkoms met die projek maatskappye aan te gaan. Die suksesvolle tenderaar sal verantwoordelik wees vir die voltooiing van die vereiste sleutelprestasie-aanwysers en -impakte soos uiteengesit in hul voorstel. 

Agtergrond: 

Ons is daartoe verbind om die ekonomiese ontwikkeling en vaardigheidsverbetering van die Loeriesfontein-gemeenskap te ondersteun. Deur Basiese Sweisopleiding te verskaf, poog ons om paaie te skep vir individue om waardevolle vaardighede op te doen wat in verskeie industrieë in aanvraag is. 

Vereistes / beskrywing van werk: 

Die pligte en verpligtinge van die Diensverskaffer word hieronder uiteengesit: 

 1. Behoeftebepaling: (Opsioneel) Indien nodig, doen ‘n kort assessering om die bestaande sweiskennis en -ervaring binne die gemeenskapsgroep te meet. 
 2. Kurrikulumontwikkeling: Ontwerp ‘n omvattende basiese sweisopleidingskurrikulum wat die volgende dek: 
 3. Inleiding tot sweisprosesse (bv. SMAW, GMAW, GTAW) 
 4. Welding veiligheidsprotokolle en prosedures 
 5. Welding toerusting opstel en werking 
 6. Basiese sweistegnieke en gesamentlike voorbereiding 
 7. Lees en interpreteer sweissimbole en bloudrukke 
 8. Kwaliteits beheer en inspeksie van sweislasse 
 9. Opleidingsaflewering: Lewering van innemende en interaktiewe opleidingsessies (persoonlik) op ‘n geskikte plek binne die Loeriesfontein-gemeenskap, met beide teoretiese en praktiese komponente. 
 10. Sertifisering: Voorsien deelnemers van ‘n sertifikaat van voltooiing na suksesvolle voltooiing van die opleidingsprogram. 
 11. Bykomende opleiding: (Opsioneel) Bied addisionele opleidingsmodules aan vir meer gevorderde sweistegnieke of spesifieke bedryfsertifikate. 
 12. Opleidingsaflewering: Lewering van innemende en interaktiewe opleidingsessies (persoonlik) op ‘n geskikte plek binne die Loeriesfontein-gemeenskap
 13. Voorsien asseblief n projek plan of implementeringsplan. 
 14. Sakeplan: ‘n Omvattende plan waarin u onderneming se strategie, dienste, teikenmark en finansies uiteengesit word. 
 15. Na afhandeling van die program word n verslag verwys insluitend met alle sertifikaarte, foto’s en bywonings registers. 
 16. Pryse: ‘n Gedetailleerde uiteensetting van u prysstruktuur, insluitend koste vir opleidingsmateriaal, sertifisering, huur van toerusting (indien van toepassing) en enige opsionele addisionele opleidingsmodules.

Verpligte dokumente wat as deel van die voorlegging vereis word, sluit in: 

 • Maatskappyoorsig: ‘n Kort beskrywing van jou maatskappy, insluitend ondervinding in die lewering van sweisopleidingsprogramme. 
 • Voorgestelde opleidingsprogram: ‘n Gedetailleerde uiteensetting van u voorgestelde opleidingsprogram, insluitend die kurrikulum, afleweringsmetodes (teorie en prakties), tydlyn, klasgrootte en vereiste toerusting / fasiliteite. 
 • Instrukteurskwalifikasies: Inligting oor die kwalifikasies, ervaring en sertifisering van die instrukteurs wat betrokke sal wees. 
 • Sertifisering: Besonderhede oor die tipe sertifikaat wat aan deelnemers verskaf sal word. 
 • Verwysings: ‘n Lys van ten minste drie verwysings van vorige kliënte, verkieslik gemeenskapsorganisasies of groepe wat soortgelyke opleiding ontvang het. 
 • ‘n Geldige BBBEEE-sertifikaat of beëdigde verklaring. 
 • ‘N Geldige belastingklaringsertifikaat (SARS_TCS / TCC). 
 • Maatskappy registrasie dokumente (CIPC / NPO). 
 • NPO-sertifikaat. 
 • Maatskappyoorsig: ‘n Kort beskrywing van jou maatskappy, insluitend ondervinding in die lewering van Noodhulpopleiding aan gemeenskapsgroepe. 
 • Voorgestelde opleidingsprogram: ‘n Gedetailleerde uiteensetting van u voorgestelde opleidingsprogram, insluitend die kurrikulum, afleweringsmetodes, tydlyn en klasgrootte. 
 • Instrukteurkwalifikasies: Inligting oor die kwalifikasies en ervaring van die instrukteurs wat betrokke sal wees. 
 • Sertifisering: Besonderhede oor die tipe noodhulpsertifisering wat aan deelnemers verskaf sal word 
 • Memorandum van Vereniging. 
 • Artikels van Vereniging. 
 • Bewys van die NPO-direktoraat in goeie status. 
 • Bevestigde brief van die erkenning van die bank/Bankstaat. 
 • ‘N Maatskappyprofiel wat vorige ervaring en vermoë toon om hierdie dienste te lewer. 
 • Drie (3) naspeurbare verwysings waar soortgelyke dienste gelewer is. 
 • Spesifieke vaardighede en kapasiteit van die personeel om in diens geneem te word in die uitvoering van die kontrak (insluitend hul vaardighede/kurrikula vitae). 
 • Pryse:’n Gedetailleerde uiteensetting van u prysstruktuur, insluitend koste vir opleidingsmateriaal, sertifisering en enige opsionele opknappingskursusse. 

Keuringskriteria: 

 • Ervaring en kundigheid: Gedemonstreerde ervaring in die lewering van sweisopleidingsprogramme, veral aan beginners of gemeenskapsgroepe. 
 • Kwaliteit van voorgestelde opleidingsprogram: Die omvattendheid, relevansie en praktiese toepassing van die voorgestelde kurrikulum en afleweringsmetodes. 
 • Instrukteurkwalifikasies: Die kwalifikasies, ervaring en vermoë om betrokke te raak en effektief te kommunikeer met gemeenskapslede van die instrukteurs wat die program gaan lewer. 
 • Sertifisering: Die waarde en erkenning van die sertifikaat wat aan deelnemers verskaf word. 
 • Koste-effektiwiteit: Die algehele waarde vir geld wat deur die voorstel aangebied word. 
 • Verwysings: Die gehalte en relevansie van die verwysings wat verskaf word, veral van gemeenskapsgebaseerde organisasies. 
 • Gemeenskapsbetrokkenheid: Die mate waarin die voorstel ‘n begrip toon van die Loeriesfontein-gemeenskap en ‘n verbintenis tot gemeenskapsbetrokkenheid. 
 • Veiligheid: Die klem op veiligheidsprotokolle en prosedures gedurende die opleidingsprogram. 
 • Bykomende opleiding: (Opsioneel) Die beskikbaarheid en gehalte van addisionele opleidingsmodules wat aangebied word. 

Vir elke direkteur/lid word die volgende vereis: 

 • Gewaarmerkte afskrif van ID: Suid-Afrikaanse ID of geldige paspoort (indien ‘n buitelandse burger). 
 • Omvattende Curriculum Vitae (CV): Gedetailleerde CV van elke direkteur/lid. 

Ons sal dit waardeer om jou voorstel voor of voor die sluiting van besigheid op 03 Julie 2024 per e-pos aan mushai.louw@mainstreamrp.com te ontvang. 

Let daarop dat die maatskappy die reg voorbehou om hierdie aansoek te eniger tyd vir projekvoorstelle te kanselleer. 

Die evaluering van die aansoek om projekvoorstelle sal soos volg beoordeel word: 

 • 70% prys 
 • 15% funksionaliteit en / of ervaring 
 • 10% ligging van die diensverskaffer 

Sluitingsdatum: 03 Julie 2024, @ 17:00 

Vir enige navrae, kontak Mushai Louw (083 795 0279)