Contact us
MENU

61

Turbines installed and connected to the grid

152m

Height of wind turbines

Dec 2017

construction completed

161 300

homes powered
Wind Turbine Facts
FAQs

RFQ – Ondersteuningsprojek vir vlak 1 & 2 Noodhulp opleidingsdienste!

 Khobab en Loeriesfontein Wind Farms is op soek na ‘n gekwalifiseerde diensverskaffer om omvattende Vlak 1 & 2 Noodhulp opleiding aan ‘n groep van 18 gemeenskapslede in Loeriesfontein te lewer. Hierdie opleiding het ten doel om deelnemers toe te rus met die nodige vaardighede en kennis om effektief op mediese noodgevalle te reageer en aanvanklike sorg te verskaf totdat professionele mediese hulp opdaag. 

Daar sal van die suksesvolle tenderaar verwag word om ‘n ooreenkoms met die projek maatskappye aan te gaan. Die suksesvolle tenderaar sal verantwoordelik wees vir die voltooiing van die vereiste sleutelprestasie-aanwysers en -impakte soos uiteengesit in hul voorstel. 

Agtergrond: 

Ons is daartoe verbind om die gesondheid en veiligheid van die Loeriesfontein-gemeenskap te ondersteun. Deur Noodhulpopleiding te verskaf, poog ons om gemeenskapslede te bemagtig om in noodsituasies op te tree en moontlik lewens te red. 

Vereistes / beskrywing van werk: 

Die pligte en verpligtinge van die Diensverskaffer word hieronder uiteengesit: 

 1. Behoeftebepaling: (Opsioneel) Indien nodig, doen ‘n kort assessering om die bestaande Noodhulpkennis binne die gemeenskapsgroep te meet. 
 2. Die onderstaande groepe sal deel uitmaak van die noodhlup opleidings program: sokker spanne, netbal span, skole en die creche. 
 3. Kurrikulumontwikkeling: Ontwerp ‘n omvattende Vlak 1 & 2 Noodhulp opleidings kurrikulum wat in lyn is met internasionale erkende standaarde en dek: 
 4. Basiese lewensondersteuning (KPR) 
 5. Bestuur van bloeding en wonde 
 6. Behandeling van brandwonde en brandwonde 
 7. Bestuur van frakture en verstuikings 
 8. Erkenning en reaksie op mediese noodgevalle (bv. Hartaanval) 
 9. Gebruik van basiese noodhulptoerusting 
 10. Opleidingsaflewering: Lewering van innemende en interaktiewe opleidingsessies (persoonlik) op ‘n geskikte plek binne die Loeriesfontein-gemeenskap. 
 11. Sertifisering: Deelnemers voorsien van amptelike Vlak 1 & 2 Noodhulp sertifikaarte na suksesvolle voltooiing van die opleidingsprogram. 
 12. Opknappingsopleiding: (Opsioneel) Die aanbied van opknappingskursusse om te verseker dat deelnemers hul noodhulpvaardighede en -kennis oor tyd behou. 
 13. Voorsien asseblief n projek plan of implementeringsplan. 
 14. Sakeplan: ‘n Omvattende plan waarin u onderneming se strategie, dienste, teikenmark en finansies uiteengesit word. 
 15. Na afhandeling van die program word n verslag verwys insluitend met alle sertifikaarte, foto’s en bywonings registers.

Verpligte dokumente wat as deel van die voorlegging vereis word, sluit in: 

 • ‘n Geldige BBBEEE-sertifikaat of beëdigde verklaring. 
 • ‘N Geldige belastingklaringsertifikaat (SARS_TCS / TCC). 
 • Maatskappy registrasie dokumente (CIPC / NPO). 
 • NPO-sertifikaat. 
 • Maatskappyoorsig: ‘n Kort beskrywing van jou maatskappy, insluitend ondervinding in die lewering van Noodhulp opleiding aan gemeenskapsgroepe. 
 • Voorgestelde opleidingsprogram: ‘n Gedetailleerde uiteensetting van u voorgestelde opleidingsprogram, insluitend die kurrikulum, afleweringsmetodes, tydlyn en klasgrootte. 
 • Instrukteurkwalifikasies: Inligting oor die kwalifikasies en ervaring van die instrukteurs wat betrokke sal wees. 
 • Sertifisering: Besonderhede oor die tipe noodhulpsertifisering wat aan deelnemers verskaf sal word. 
 • Memorandum van Vereniging. 
 • Artikels van Vereniging. 
 • Bewys van die NPO-direktoraat in goeie status. 
 • Bevestigde brief van die erkenning van die Bank/Bankstaat. 
 • ‘N Maatskappyprofiel wat vorige ervaring en vermoë toon om hierdie dienste te lewer. 
 • Drie (3) naspeurbare verwysings waar soortgelyke dienste gelewer is. 
 • Spesifieke vaardighede en kapasiteit van die personeel om in diens geneem te word in die uitvoering van die kontrak (insluitend hul vaardighede/kurrikula vitae). 
 • Pryse:’n Gedetailleerde uiteensetting van u prysstruktuur, insluitend koste vir opleidingsmateriaal, sertifisering en enige opsionele opknappingskursusse. 

Vir elke direkteur/lid word die volgende vereis: 

 • Gewaarmerkte afskrif van ID: Suid-Afrikaanse ID of geldige paspoort (indien ‘n buitelandse burger). 
 • Omvattende Curriculum Vitae (CV): Gedetailleerde CV van elke direkteur/lid. 

Ons sal dit waardeer om jou voorstel voor of voor die sluiting van besigheid op 03 Julie 2024 per e-pos aan mushai.louw@mainstreamrp.com te ontvang. 

Let daarop dat die maatskappy die reg voorbehou om hierdie aansoek te enige tyd vir projek voorstelle te kanselleer. 

Die evaluering van die aansoek om projekvoorstelle sal soos volg beoordeel word: 

 • 70% prys 
 • 15% funksionaliteit en / of ervaring 
 • 10% ligging van die diensverskaffer 

Sluitingsdatum: 03 Julie 2024, @ 17:00 

Vir enige navrae, kontak Mushai Louw (083 795 0279)